Aktivitete

5-640x280 (1)

Nga 16 nëntor deri në 20 nëntor njësia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në Patos, Mamografi e dytë e lëvizëshme do të jetë në Gjirokaster, 16 nëntor deri në 27 nëntor

Njesite e mamografise se levizeshme Nga 1 Shtatori deri ne 7 Nentor mamografite e levizeshme do te jene neper qytete sipas tabeles se meposhtme Grafiku ...

Më shumë